• Wed. Nov 29th, 2023

Godina kibba lixa Shaggar aanaa Dawoo magaalaa Buusaa keessatti kaabinoonni aanichaa dantaa dhuunfaaf jecha gareen wal ijaaranii wal lolaa turuun beekame

Oct 11, 2023

ONM-ABO Onkoloolessa 11, 2023

Oromiyaan dirree saamtootaa erga taatee kan bubbulte yoo ta’u, yeroo ammaas waraannii fi kaabinoonni murna bilxiginnaa akka barbaadanitti uummata siyaasa caaluun saamaa jiraachuu fi  waan saaman kanas gareen wal ijaaruun akka raawwachaa jiran jiraattotni dubbatu.

Haaluma kanaan godina Kibba lixa Shaggar aanaa Dawoo magaalaa Buusaa keessatti bulchaa aanaa nama Margaa Nadhasaa jedhamuu fi ajajaa milishoota aanichaa kan ta’e Keebeekii Margaa kanneen jedhaman yeroo dheeraaf uummata aanichaa garee mata mata isaanii ijaarrachuun saamaa kan turan yoo ta’u, yeroo ammaas wal dhabdee gidduu isaaniitti uumameen gareen wal lolaa jiraachuutu dubbatama.

Namoonni kunneen lafa kaaree 1200 ol kan ta’u waajjira poolisii fulduraa gurguranii osoo uummanni aanichaa bu’uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, ibsaa fi bishaanii qabanii isaan maallaqicha ofuma isaaniif addaan hirachuun kan fixan ta’uus himan.

Sababni waldhabdee isaaniis ajajaa milishoota aanaa Dawoo namni Keebeekii Margaa jedhamu kun akka milishoota hin hoogganne jedhamee aangoo isaa irraa ari’amnaan maalif irraa na buustu jechuun warra waliin gareen uummaticha saamaa turan sana dabalachuun nama Margaa Nadhasaa jedhamu kana waliin akka lolaa jirantuu himama.

Fedhii mataa isaanii malee sabaaf kan hin yaadne saamtoonni kunneen saamicha waan bareef yoo aangoo isaa irraa gadi dhiise akka barbaadetti saamuun waan hin mijanneef akka ta’es maddeen himan.

Akkasumas itti gaafatamaa waajjira daandii namni Gonfaa Hirphoo jedhamu aanaa Daawoo gandoota digdami sadi kan qabdu keessaa namoota irra maqaa bu’uuraallee misoomaa isiniif galchina jedhuun maallaqa saamaa kan ture yoo ta’uu fi daandiin hojjatamees akka hin jirre maddeen himan .

Namni kun Yuunivarsitii Wallaggaattis baasaasaa ta’uun dargaggoota hedduu ajjeessisaa fi hiisisaa turuu namni itti dhiheenyaan hordofaa ture tokko ni hima.

Addunyaa Tarrafaa  itti gaafatamaa waajjira PP, Margaa Dhugumaa waajjira mana maree fi Seefuu Mulgeetaa waajjirra maallaqaa kanneen jedhamanis warroota hojii basaasummaan cinaatti uummata saamuun uummatichi jiruu gadadoof akka saaxilaman gochuun warreen adda durummaan garee ijaarratanii saamaa jiraniidhas jedhaniiru.

Walumagalatti kaabinoonni aanichaa sadarkaa olii hanga gadiitti jiran abbaa manaaf haadha manaa dabalatee namoota fira ta’an malee qaamni biraa akka keessa hin jirree fi namni biraa yoo aanichatti qacarame shira itti xaxuun deggaraa Waraana Bilisummaa Oromooti jechuun ajjeessisaa fi hiisisaa jirus jedhaniiru.

Leave a Reply